Tevékenységek

A. Projektmenedzsment és monitoring

Projekt menedzsment és koordináció

Az Élet az erdőben című projekt koordinátora a WWF Magyarország, s az alábbi 7 szervezet partnerként vesz részt benne:

 • Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
 • Europa Media Non- Profit Kft.
 • Országos Erdészeti Egyesület
 • Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
 • Pilisi Parkerdő Zrt.

A projektet megvalósító csapat magasan képzett szakemberekből áll, akiknek kiemelkedő tapasztalata van projektvezetésben, az erdőgazdálkodás és a természetvédelem területén, valamint a kommunikációban és az oktatásban, képzésben.

A projekt sikeres megvalósítását az erdészeti ágazat magas színvonalú szakmai tapasztalattal rendelkező érintettjeiből álló Irányító Bizottság segíti.

A projekt előrehaladás monitorozásának fő célja a projekt tevékenységeinek (Akciók) hatékonyságának mérése és dokumentálása a kiindulási helyzethez viszonyítva.

Az átlátható és hatékony monitorozási folyamat érdekében az A.2 Akció felelőse az Europa Media Non-Profit Kft.

A projekt előrehaladásának monitorozása a feladatok és mérföldkövek, valamint a kockázatok kezelésének ellenőrzésén keresztül valósul meg. A felelős projektpartner a projekt előrehaladásának monitorozása céljából akciótervet készít, amelyben megnevezi a monitorozási eszközöket, az indikátorokat, valamint az információk beszerzésének forrásait.

A projekt pénzügyi kimutatásait és költségeit az Általános Rendelkezések irányelveinek, a nemzeti jogszabályoknak és a számviteli törvénynek megfelelően független könyvvizsgáló ellenőrzi. A WWF Magyarország által megbízott független könyvvizsgáló a projekt végén könyvvizsgálati jelentést készít, amelyet a Koordináló Kedvezményezett a kiadásokat és a bevételeket megjelenítő záró projektbeszámolóval együtt megküld az Európai Bizottságnak

A Natura 2000 erdők kezelésének javítása érdekében intenzív és interaktív kommunikációra van szükség az erdőkezelők között. Ennek érdekében felvesszük a kapcsolatot és tapasztalatcserét kezdeményezünk más LIFE INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ és egyéb, nem LIFE témakörben nyert projektekkel annak érdekében, hogy megoszthassuk egymással a legjobb kommunikációs gyakorlatokat.

Aktív tapasztalatcserét ösztönzünk annak érdekében, hogy a korábbi hasonló projektek tapasztalatai a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak. Projektünk során lehetőségünk lesz arra, hogy felhasználjuk és terjesszük saját, ill. a korábbi projektek eredményeit, a legjobb gyakorlatokat, tanulságokat. E tevékenység a projekt előkészítő szakaszában indul és a végéig tart. Az említett kapcsolatépítési tevékenységekkel bemutatjuk tapasztalatainkat más érintett projekteknek és szervezeteknek az Európai Unión belül.

 

A projekt végére After-LIFE Kommunikációs Terv készül, amely összefoglalja a projekt lezárása utáni tevékenységeket. A tervben kifejtjük a projekt tevékenységeinek eredményeit és következtetéseit, az E.1 Akció során készített felmérés eredményeit, valamint az A.4 Akció során gyűjtött ismereteket.

Az After-LIFE Kommunikációs Terv elkészítését a WWF kommunikációs munkatársa vezeti, de rajta kívül részt vesz benne valamennyi Partner szakértője, valamint az Irányító Bizottság, amely tanácsaival és a véleményével járul hozzá a Terv elkészítéséhez. A kommunikációs terv elfogadása különösen fontos nem csak a projekt partneri számára, hanem az Irányító Bizottságba tagot delegáló érintett csoportok, és a döntéshozók számára is, mivel a projekt lezárása után nekik is szerepük lesz a terv megvalósításában.

.

B. Előkészítő tevékenységek

A B.1 Akció során tanulmány készül, amely magában foglalja az érintettek csoportjainak általános vizsgálatát, a célcsoportok elemzését kommunikációs szempontból, valamint egy kommunikációs tervet, amely meghatározza a célcsoportok elérésének módját. A tanulmány átfogó célja az, hogy kiegészítse meglévő ismereteinket az érintettekről és a projekt célcsoportjairól annak érdekében, hogy kapcsolatba kerülhessünk velük és hatékonyan bevonjuk őket a projekt megvalósításába. Arra törekszünk, hogy első kézből, az érintettektől kapjunk információkat a tudáshiányokról, valamint arról, hogy milyen kommunikációs csatornákat használnak, mi az információáramlás számukra leginkább elfogadott formája.

Az elemzés a projektben érdekelt felek azonosításával és feltérképezésével kezdődik. Érdekelt feleknek tekintjük mindazokat a szereplőket, akik képesek befolyásolni az erdőgazdálkodási gyakorlatot, vagy akik érintettek általa, akik érzik a Natura 2000 szabályok hazai bevezetésének következményeit, de egyúttal élvezik a rendszer előnyeit is. Az érintett felek az alábbiak: a kormány és a hatóságok képviselői, a helyi döntéshozók, a kormánytól független szervezetek, non-profit szervezetek, érdek- és lobbi-csoportok, helyi és nemzetközi közösségek.

Az elemzés során meghatározzuk az érintett csoportok érdeklődési körét, a csoportok közötti lehetséges konfliktusokat, valamint azt, hogy mennyire készek részt venni a programban, ill. a részvételükkel kapcsolatban milyen kapacitásbővítési szükséglet áll fenn. A konzorcium partnerei kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtásának bármelyik fázisában azonnal reagálnak az érintettek nézeteire és szükségleteire.

A Natura 2000 célok és az erdők természetvédelmét célzó megállapodások megvalósítását túl a szakmai vitákon, az eltérő álláspontokon vagy a kezelési kötelezettségeken, gyakran külső tényezők hátráltatják. Ezek a nehézségek különböző szinteken is jelen lehetnek a különböző Natura 2000 fajok és élőhelyek esetében.

A gazdasági körülmények jelentős nyomást gyakorolnak az erdészekre az Alföldön és a középhegységekben is, bár eltérő mértékben, mivel eltérő élőhelyekről van szó. A Natura 2000 kompenzációs rendszer fontos szerepet játszik a gazdasági körülmények alakításában. Az erdőgazdálkodókkal folytatott sikeres párbeszédhez megbízható információra van szükség a gazdasági környezet aktuális helyzetével kapcsolatban; ezért az Akció keretében egy olyan tanulmány készül, amely megvizsgálja a gazdasági környezetet a Natura 2000 célokat támogató intézkedések szemszögéből.

Az elemzés a Natura 2000 erdőkezelési tevékenységek gazdasági sajátosságairól és környezetvédelmi erdőgazdálkodási módszerekről szól majd. Az információk alapját jelentések, a nyilvánosság számára hozzáférhető erdőgazdálkodási adatok, személyes interjúk és nemzetközi összehasonlítások adják. Az elemzésben – többek között – az alábbi témákat vizsgáljuk meg: az erdőkben elérhető különböző típusú bevételek, állami erdészetek pénzügyi feladatai, a piaci korlátok és lehetőségek értékelése, valamint a jóléti funkciók és a gazdaságosság közötti konfliktust.

 

Az Akció célja a meglévő anyagok összegyűjtése, és egy azokon alapuló tanulmány elkészítése a különböző működési módszereknek és kezelési gyakorlatoknak a különböző élőhelyekre és erdei fajokra gyakorolt hatásáról.

Az előzetes tanulmány összefoglalja a bevett erdőgazdálkodási módszerek hatását a közösségi jelentőségű területekre és más kiemelt fontosságú területek erdei élőhelyeinek természetességére, különös tekintettel az erdők fafaj-összetételére és az erdőszerkezetre.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen Akció végrehajtása során nem kívánunk új kutatást indítani, célunk sokkal inkább a meglévő szakirodalmi anyagok összegyűjtése és rendszerezése az erdei élőhelyek védelmével kapcsolatos kommunikációs célok elérése érdekében.

Feltételezzük azonban, hogy elő fognak kerülni tisztázatlan kérdések az erdőgazdálkodással és az erdők biodiverzitásával kapcsolatban olyan témakörökben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő információ.

A feltárt hiányosságokról tájékoztatni fogjuk a tudományos közösséget jelen Akcióban és a B.4 és a C.1 Akciókban, ötletet adva a későbbi kutatási témákhoz.

Az Akció célja, hogy átfogó összegzést készítsen a rendelkezésre álló összes információról a projekt többi Akciójában való felhasználáshoz és egyéb célokra.

A Natura 2000 céljainak elérése érdekében szükség van a meglévő információk átfogó összegzésére, és annak megosztására a Natura 2000 erdőkkel bármilyen módon dolgozó vagy érdekelt személyekkel, tulajdonosokkal, erdőkezelőkkel, állami hivatalokkal és a hatósági szervekkel is.

A projekt egyik legfontosabb eredménye egy kézikönyv, amelyet alapműnek szánunk a Natura 2000 hálózat összes szakemberének, úgy mint vaqyonkezelők, erdészeti és környezetvédelmi hatóságok, minisztériumi szakemberek, oktatási és kutatási intézmények alkalmazottai és politikai döntéshozók.

A kézikönyv fejezetei az elérhető információk alapján leírásokat, eloszlási térképeket, gazdálkodási gyakorlatokat, tanácsokat a természetvédelmi gyakorlattal kapcsolatban, fényképeket, statisztikákat és értékelő táblázatokat fog tartalmazni az összes jelölő élőhelyről és erdei jelölő fajról.

 

Egy rövid, színes, de kellően részletes, naprakész útmutatót fogunk készíteni erdészek és erdészeti döntéshozók részére a B.2 és B.3 Akciók során elkészített tanulmányok alapján. Az útmutató fejezetei az alábbi témákat fogják felölelni:

 

 • A Natura 2000 hálózat céljai és a megvalósítás magyar felelősei
 • A Natura 2000 területek erdei fajainak és élőhelyeinek jellemzői és szükségleteik, fényképekkel illusztrálva
 • A javasolt természetközeli erdőkezelési gyakorlatok rövid áttekintése
 • Egyéb gazdálkodási módosítások rövid áttekintése, amelyek hozzájárulnak az erdők biodiverzitásának megőrzéséhez, pl. a holtfa területen tartása, a cserjeszint megtartása, vegyes őshonos fajösszetétel, öreg és odvas fák megtartása, nagyobb facsoportok meghagyása, stb.
 • A jelenlegi pénzügyi támogatási rendszer áttekintése
 • További információs források, segítség az erdészek részére

C. Kommunikációs tevékenységek

Az erdőterveket ellenőrző és értékelő természetvédelmi szakemberek véleménye és szakmai megközelítése nagyban eltér egymástól. Ugyanakkor a nemzeti park igazgatóságoknak a legjobb gyakorlatokat kell alkalmazniuk a vagyonkezelésükbe tartozó Natura 2000 erdők esetében. Ezért nagyon fontos, hogy a Natura 2000 erdőket kezelő természetvédelmi szakembereknek megfelelő ökológiai és természetvédelmi, biológiai ismeretük legyen, valamint legyen egy szakmai fórum, ahol megvitathatják a gyakorlati kérdéseiket.

Az Akció célja ezért egy olyan platform megteremtése, ahol a Natura 2000 erdőkben a természetvédelmi kezeléssel, az elfogadható gazdasági célú műveletekkel és a szükséges korlátozásokkal kapcsolatos különböző szakmai vélemények megvitatásra kerülhetnek. Az Akció során célunk egy olyan fórum létrehozása, ahol a természetvédőknek lehetőségük van közös szakmai álláspontok kialakítására a természetvédelmi ágazaton belül.

Az Akció célcsoportjai: Természetvédelmi kezeléssel foglalkozók, akik nemzeti parkoknál és természetvédelmi hatóságoknál dolgoznak, valamint a kutatóintézetek szakemberei.

Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló információkat és ismereteket széles körben terjeszteni tudjuk, és áthidaljuk a regionális különbségeket, több munkaértekezletet szervezünk a természetvédelmi hatóságok és a nemzeti park igazgatóságok részvételével, valamint a szakterület kutatóinak bevonásával.

A műhelygyakorlatokra meghívjuk az összesen 20 ide tartozó kormányzati szerv 2-2 képviselőjét, valamint számos szakértőt, így műhelygyakorlatonként kb. 50 résztvevőre számítunk.

Összesen 4 műhelygyakorlatot tartunk. A 4 műhelygyakorlatot az alábbi helyszíneken tartjuk meg a következő témakörökben:

 • Budapest – általános kérdések megvitatása
 • Eger – hegyvidéki erdőkkel kapcsolatos kérdések megbeszélése
 • Pécs – ártéri erdőkkel kapcsolatos kérdések megbeszélése
 • Kecskemét – alföldi erdőkkel kapcsolatos kérdések megbeszélése

Az Akció célja egy Natura 2000 erdőtervezési eszköztár kialakítása, amely bemutatja az érintett csoportok egyeztetései alapján létrehozott egységes alapelveket, és lehetőséget biztosít arra, hogy az erdőtervezési irányelveket át lehessen ültetni a gyakorlatba. Az eszköztár a B.3 Akció során elkészített tanulmányon és a B.4. Akció során összeállított kézikönyvön alapul. Az eszköztár célcsoportjai az erdészeti hatóság szakemberei.

Az eszköztárban a jelölő élőhelyekről és fajokról is szó esik röviden. Hangsúlyt fektetünk a különböző fajokra és élőhelyekre szabott jogszerű erdőgazdálkodási módszerek és a kiegészítő intézkedések leírására. A munkaanyagot az erdészeti hatóságoknál dolgozó erdőtervezőkből, nemzeti parkok szakembereiből és szerződéssel alkalmazott külsős szakértőkből álló munkacsoport fogja összeállítani. A széles körű elfogadás és alkalmazhatóság érdekében, a tervezési eszköztárban található javaslatokat meg fogjuk vitatni az erdőgazdálkodók érdekcsoportjaival, valamint természetvédőkkel és természettudományi szakemberekkel.

Kiemelkedően fontos, hogy megismerjük az erdészeti szakirányítók és az erdőgazdálkodók által tapasztalt problémákat, átadjuk a szakmai tapasztalataikat a Natura 2000 célokkal kapcsolatos megbeszéléseket folytató személyek részére, valamint javaslatokat dolgozzunk ki a természetvédelem részére. Egyre nagyobb szükség mutatkozik a természetvédelmi követelmények hátterének jobb megértésére is. A különböző álláspontokkal és szakmai háttérrel rendelkező érdekcsoportok közötti együttműködés akkor fejlődhet, ha jobban ismerjük egymás álláspontját, érdeklődését, szakmai korlátait és lehetőségeit.

E célok előmozdítása érdekében szakmai kerekasztal-megbeszéléseket tartunk természetvédők és erdészek részvételével. A témák a Natura 2000 erdőkkel kapcsolatos általános célokat, valamint a Natura 2000 erdőkezeléssel kapcsolatos eltérő álláspontok megbeszélését foglalják magukban.

A kerekasztal megbeszélések célcsoportjai: természetvédelmi kezelők, az erdészeti hatóság szakemberei, az állami erdőgazdaságok szakemberei

 

 

Az információs napok célja, hogy a Natura 2000 céljait, és az ezzel kapcsolatos korlátozásokat megvitassuk az erdész szakemberekkel a 2004 óta megszerzett tapasztalatok alapján. Az érintett magán erdőgazdálkodókkal összefoglaljuk a Natura 2000 területek kijelölése és a hálózat elindítása óta eltelt időszak tapasztalatait.

Az információs napokon a Natura 2000 erdőket kezelő erdészek mindennapi munkájával kapcsolatos kérdésekre fogunk összpontosítani, különösen a különböző erdőkezelési gyakorlatoknak a jövedelemszerzésre gyakorolt következményeire, a B.2 Akció során elkészített tanulmány alapján.

Információkat adunk a Natura 2000 célok ökológiai hátterével kapcsolatban, továbbá ismertetjük a javasolt erdőgazdálkodási módszereket.

A cél az, hogy az erdőgazdálkodók jobban megértsék a Natura 2000 követelményeit és előnyeit, illetve hogy elkerüljük a jövőbeli félreértéseket és konfliktusokat. Az információs napok útmutatást adnak arra vonatkozóan, hogy miként lehet összeegyeztetni az erdők hasznosítását az élőhelyek és fajok védelmével, amelynek eredményeként magasabb természetvédelmi értéket képviselő Natura 2000 erdők jönnek létre, és ezzel párhuzamosan az erdészek nagyobb mértékű elégedettsége alakul ki.

Összesen 15 Natura 2000 információs nap megszervezését tervezzük országszerte 15 különböző helyszínen.

Célcsoportok: magán erdőgazdálkodók.

 

Az Akció a magángazdálkodókra, az állami erdészetekre, az erdészeti szakirányítókra, a tanárokra és azokra fókuszál, akik fontos szerepet játszanak az ismeretek terjesztésében, multiplikálásában. Az Akcióba az erdészeti és természetvédelmi oktatási intézmények oktatóit és professzorait is bevonjuk, mivel ezek a szereplők fontos szerepet játszanak az ismeretek terjesztésében. Ezzel a módszerrel az „oktasd az oktatót” megközelítést alkalmazzuk és így az elsődleges célcsoportbeli elérést megsokszorozzuk.

Az Akció célja, hogy fokozzuk azoknak az erdőgazdálkodóknak a megítélését a tevékenységük elismerésével és terjesztésével, akik a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák. Ezen túlmenően, megosztjuk a tapasztalataikat olyan erdészekkel, akik hasonló erdőtípusban gazdálkodnak.

6 tanulmányutat szervezünk olyan erdőgazdálkodókhoz, akik példás gyakorlatokat alkalmaznak.

Minden egyes tanulmányutat 30-50 résztvevő részére szervezünk, a projekt partnerek és a helyi erdőgazdálkodó vezetésével.

 

A Európai Unió Erdőkről és Natura 2000-ről szóló útmutató, az ún. Scoping Document az érintett feleket megszólaltató első szeminárium jelentésével együtt kijelenti, hogy a legjobb gyakorlatokat kommunikálni kell, és meg kell osztani egymással. Mivel az EU-tagállamokban nagyon sok tapasztalat áll rendelkezésre az erdőgazdálkodás terén alkalmazott legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban, ezen ismeretek megosztása jelentősen hozzájárul az ágazat természetvédelmi szempontú fejlődéséhez. Nagyon fontos, hogy a meglévő, jó tapasztalatokra és az erdészeti ágazat által bevett gyakorlatokra építsünk, és felhasználjuk a tudományos és a hagyományos ismereteket is. A WWF Magyarország és a projekt valamennyi partnere is részt kíván venni ebben a kezdeményezésben, annak érdekében, hogy az összegyűjtött ismereteket fel lehessen használni Magyarországon.

Az Akció célja, hogy megismertessük a magyar érintett feleket az EU-tagállamokban rendelkezésre álló legjobb gyakorlatokkal.

A projekt segíteni fog a Magyarországon alkalmazandó eszközök és módszerek bevezetésében. Ennek érdekében a következő kulcsfontosságú célcsoportok számára fogunk terepbejárásos tanulmányúton való részvételi lehetőséget biztosítani: természetvédelmi kezelők, erdészeti szakirányítók, erdőgazdálkodók, az erdészeti hatóság szakemberei, a természetvédelmi és erdészeti oktatási intézmények tanárai, akiknek fontos szerepe van a célcsoport felé való közvetítésben, elérésük megsokszorozásában.

A WWF Magyarország folyamatosan kapcsolatban áll az erdészeti és természetvédelmi ágazatban tevékenykedő döntéshozókkal, így a projekt eredményeit formális és informális csatornákon is eljuttatjuk.

Döntéshozókat vonunk be a projekt Irányító Bizottságába, így a véleményük beépíthetővé válik a projekt megvalósításába. A döntéshozók bevonásával biztosítjuk, hogy a projekt termékei felhasználhatók legyenek a természetvédelmi és erdészeti szakmapolitikai munka során.

A projekt második félévétől kezdődően minden évben projekt összegzés készül (Natura 2000 erdők: problémák és megoldások) az érintettekkel folytatott konzultációk, a fórumok eredményei és anyagai, a terepi programok során szerzett tapasztalatok, és az előkészítő fázis során végzett felmérés eredményei alapján. Ezeket az anyagokat eljuttatjuk a döntéshozók részére nemzeti szinten, valamint a területileg illetékes hatóságok részére is. A cél az, hogy a magas szintű döntéshozók tájékoztatást kapjanak a terepen lévő helyzetről és körülményekről, amelyek támogatják vagy gátolják a Natura 2000 célok elérését.

 

A két napos nemzetközi konferencia célja, hogy fórumot biztosítson az európai és a magyar Natura2000 erdészeknek, hogy megoszthassák egymással a legjobb gyakorlatokat és a jó példákat, valamint a magyar területi kezelők támogatást kaphassanak a helyi megvalósításban. A konferencia lesz egyben a projekt egyik fő ismeretterjesztő rendezvénye, ahol bemutatjuk az érintett feleknek a projekt eredményeit.

Célcsoportok: természetvédelmi kezelők, tudományos szakemberek, erdészeti szakemberek, döntéshozók, és szakemberek az EU-ból.

A Natura 2000 hálózat hivatalos weboldala 2005 óta működik a www.natura.2000.hu domain név alatt. A weboldalt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület üzemelteti a Natura 2000 civil munkacsoport keretén belül (MME, Birdlife Hungary). A hálózattal kapcsolatos alapvető adatok, a kijelölt területek helyrajzi számai, fajok és élőhelyek listája megtalálható a weblapon, valamint a Natura 2000 területek kezelési tervei.

Az Akciónak célja, hogy tájékoztatási céllal létrehozzunk a weboldalon egy Információs központot kifejezetten a Natura 2000 erdők tulajdonosai és gazdálkodói számára. Az Akciót az MME valamint a Natura 2000 civil csoport egyik tagjának együttműködésével végezzük.

 

Projektünk legfőbb üzeneteit a passzívabb célcsoportok tagjaihoz is szeretnénk eljuttatni, s e cél eléréséhez az online és offline médiát is felhasználjuk.

A projekt során sajtóközleményeket jelentetünk meg, interjúkat szervezünk, terepi kirándulásokat és szakmai utakat szervezünk.

Az általános médiában előtérbe helyezzük a jól ismert fajok európai szintű védelmének fontosságát (pl. erdei ragadozók, madarak), és szeretnék az emberek figyelmét felkelteni a Natura 2000 hálózat iránt is.

D. Képzések

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal felülgyelete alá tartozó Erdészeti Igazgatóságok a körzeti erdőtervek elkészítéséért, az érintett felek bevonásáért, és a Natura 2000-nek megfelelő hatásbecslés elkészítéséért felelős munkatársaik szaktudásának fejlesztése érdekében rendszeresen továbbképzéseket szerveznek. Az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő továbbképzések lehetőséget adnak a jogszabályi háttérrel, az adminisztrációs feladatokkal, az erdészeti nyilvántartást érintő szakmai információkkal kapcsolatos tudás frissítésére, de a területileg illetékes hatóságok koordinációs fórumaként is funkcionál.

A D.1-es Akció célja, hogy egy új, kiegészítő modult fejlesszen ki a közösségi jelentőségű fajokra és erdei élőhelyekre, valamint a Natura 2000 erdők kezelésére vonatkozóan. Az új modul kifejlesztése és tesztelése után célunk, hogy részévé váljon az erdészeti hatóság továbbképzési programjának. A továbbképzési modul biztosítja, hogy a Natura 2000-rel kapcsolatos tervezési és ellenőrzési feladatokat ellátó hatósági szakemberek naprakész természetvédelmi ismereteket kapjanak a témában.

 

 

Az erdészeti szakirányítók fontos szerepet játszanak a Natura 2000 erdők kezelésében. Tanácsot adnak az erdőgazdálkodóknak, szakmai segítséget nyújtanak, és összhangban a körzeti erdőtervekkel, felügyelik az erdőgazdálkodási beavatkozások megvalósítását.

A szakirányítók számára szervezett képzések a szakirányítók Natura 2000 erdőkkel kapcsolatos tudásának fejlesztését célozzák meg. A modult természetvédelmi szakértők, erdőkkel foglalkozó kutatók és gyakorló erdőmérnökök fejlesztik ki.

 

 

 

A jelölő erdei élőhelyek és a hozzájuk kapcsolódó fajok kívánatos státuszának elérése és fenntartása a természetközeli erdőgazdálkodási gyakorlatok legkevésbé elterjedt (szálaló erdőgazdálkodási) változatával lenne lehetséges, amelyek folyamatos erdőborítást tesznek lehetővé. A kívánatos erdőgazdálkodási módhoz szükséges módszertani és gyakorlati tudás azonban ritka a magyarországi erdészek körében. E hiányosság csökkentése érdekében öt darab két napos gyakorlati képzést szervezünk (egyenként 45 szakértő részére) terepbejárással egybekötve. A képzés megtervezését, megszervezését és megvalósítását a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látja el a projekt partnerek és az Irányító Bizottság bevonásával. Az oktatás célcsoportja a BNP illetékességi területén tevékenykedő erdészeti szakirányítók és állami erdőgazdaságok személyzete, valamint magánerdőgazdálkodók erdészeti szakirányítói.

 

Az Akció célja egy innovatív oktatási eszköz kifejlesztése, amelyet az érintett csoportok a Natura 2000 erdők kezelése során használhatnak fel képességeik fejlesztése, erdőkezelési gyakorlatuk javítása érdekében.

A korábbi akciók során azonosított képzési igények kielégítése érdekében létrehozunk egy web-alapú oktatási szolgáltatást, ún. "E-oktatási platformot", amely megtalálható lesz a projekt weblapján. A platform ingyenes, 30 perces tanfolyamokat fog biztosítani az e-oktatási modulok révén az érintett felek részére.

A Natura 2000 erdők kezeléséért támogatást igénybe vevő magán erdőtulajdonosok kötelesek részt venni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által megbízott oktatási intézetek által szervezett akkreditált képzéseken. A NAKVI az az intézmény, amely megbízást kapott minden EMVA kifizetéshez és támogatáshoz kapcsolódó képzések megszervezésére. A képzések tartalmát egy miniszteri rendelet határozza meg, de lehetőség van kiegészítő tartalom hozzáadására vagy egyes fejezetek továbbfejlesztésére.

Az Akció célja, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg az említett oktatási anyag javítására. Kísérleti tantervet fejlesztünk ki az oktatási modulhoz, amelynek része az erdők ökológiája és olyan gyakorlati útmutatás az erdőkezeléssel kapcsolatban, amely hozzájárul az erdei élőhelyek természetvédelmi állapotának javításához.

 

E. A projekt célközönségre és a megcélzott környezeti problémára gyakorolt hatásának monitorozása

A projekt kommunikációs tevékenységeinek végén fontos, hogy le tudjuk mérni, miben változott a célcsoportok tudatossága és ismeretei a megcélzott természetvédelmi kérdések esetében. Az akció során megvizsgáljuk a projekt célcsoportokra gyakorolt hatását a kiinduláskori felmérés adataihoz viszonyítva.

Az akció során összefoglaló tanulmány készül az erdőtervezés és erdőgazdálkodás gyakorlatának változásáról, hogy megnézzük, milyen hatásuk van a gyakorlatban, a terepen. A tanulmány egyrészt áttekinti, hogy a Natura 2000 erdők kijelölése óta (elmúlt 10 év) milyen módszerekkel kezelik az erdőket a körzeti erdőtervek alapján,másrészt monitorozza, hogy milyen hatásai vannak a projektnek a projekt fókuszterületén (a három nemzeti park igazgatóság működési területén).

Ez utóbbi céljából összehasonlító elemzést végezünk a projekt elején és végén az erdőgazdálkodással kapcsolatban elérhető adatok felhasználásával. Ez az elemzés betekintést nyújt a Natura 2000 területek erdőgazdálkodási és természetvédelmi gyakorlatába. A projekt eredményeként azt várjuk, hogy a pozitív irányú folyamatok megerősödnek a projekt fókuszterületén.

Az összehasonlító elemzés – melyet a partnerek területére vonatkozóan készítenek el az erdőtervek alapján a projekt előtt és alatt – a következő kérdésekre fog összpontosítani:

 • a megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlatok területén bekövetkező változások (mint például faanyagtermelést nem szolgáló, szálaló és átalakító üzemmódok) a projekt végén;
 • változások az erdő természetességében, típusában és a fajösszetételben a projekt időtartama alatt;
 • más kedvező változások az erdőgazdálkodási gyakorlatokban, amelyek az erdőtervekben érzékelhetők (pl. bármilyen más követelmény a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok érdekében).

 

F. A projekt és az általa elért eredmények kommunikálása

Az Akció célja, hogy létrehozza a projekt arculatát, amely magában foglalja a kommunikációs anyagok, a projekt weboldal, valamint a promóciós elemek, például tollak, mappák, jegyzettömbök vagy egyéb eszközök megtervezését. A tervnek része lesz a Life és a Natura 2000 logó. A sablonok segítséget nyújtanak a projekt partnerei számára a kommunikációs vagy disszeminációs anyagok elkészítésekor, kiadásakor.

Az Akció során kiadjuk és terjesztjük a résztvevő nemzeti park igazgatóságok (DINP, KNP, BNP) negyedéves hírleveleinek egyik, tematikus számát. Ez a szám bemutatja a projekt célját, az elért eredményeket, egy rövid tudományos összefoglalót, valamint a partnerek, a Natura 2000 hálózat és a LIFE+ alap bemutatását. Ezeket a hírleveleket oktatási intézmények, könyvtárak és környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek részére is megküldjük, amelyek szerepelnek a nemzeti park igazgatóságok kapcsolati listáján. A hírleveleket ezenkívül terjeszteni fogjuk "zöld" rendezvényeken, és a projekt weboldalán is elérhetők lesznek.

 

 

Az akció során létrehozzuk a projekt honlapját, amellyel célunk, hogy növeljük a projekt láthatóságát és ismertségét, és hogy terjesszük a projekt eredményeit elektronikus úton is. A projekt honlapját a projekt megvalósításának kezdetén fogjuk létrehozni. A honlap magyar és angol nyelven is elérhető lesz.

 

 

.

A Layman’s Report átlagemberek számára készülő kiadvány, amely közérthető formában mutatja be a projekt céljait és az elért eredményeket, valamint a projekt partnereinek a tapasztalatait és a tanulságokat. A jelentést (Layman’s Report) szétosztjuk a záró rendezvényen és postai úton eljuttatjuk a fő érintett felek részére, akik a nem szakmai közönséget is el tudják érni. A Layman’s Report PDF formátumban, angol nyelven is elérhető és letölthető lesz a projekt honlapján.